Vårutgaven av THEMAs prisprognoser for kraft og elsertifikater er klar

7. mars 2019 | Nyheter
Frühjahrsausgabe Strompreisprognosen

2018 ga et kraftig oppsving i kraftprisen. Vi diskuterer om økningen er forbigående eller om trenden vil fortsette. Vi tar også et dypdykk i PPA’er og betydningen av Tysklands utfasing av kullkraft, og vår Elsertrapport ser på et nytt forslag til stoppregel.

Økende kull og CO2-priser var hoveddriverne for økningen i kraftprisene i Norden og Europa i 2018. En svært tørr sommer bidro også til å presse prisene oppover. I våre analyser ser vi på om dette er en forbigående trend eller om vi kan forvente høye priser også fremover.

I rapportene analyserer vi utviklingen fremover med utgangspunkt i tre ulike scenarier og ved bruk av en rekke sensitivitetsanalyser. Vi viser konsekvensene for priser, produksjonssammensetningen, etterspørsel og handel.

Scenariene skiller seg fra hverandre både når det gjelder forutsetninger om klimapolitikk og utviklingen i fundamentale markedsforhold. Vi har revidert vårt oppsidescenario. Blant annet tar vi nå hensyn til rollen som hydrogen potensielt kan spille i kraftsektoren, og hvilke konsekvenser dette vil ha for kraftetterspørselen.

Den europeiske prisprognosen er utvidet til å dekke Østerrike i tillegg til Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia og UK. Den nordiske rapporten dekker alle prissoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

I den europeiske analysen har vi spesielt sett på hvordan Tysklands utfasingsplan for kullkraft vil påvirke kraftmarkedet, EU ETS og europeiske CO2-utslipp.

I den nordiske rapporten har vi et eget kapittel om PPA’er der vi diskuterer risikoaspekter, og hvordan verdien av vind bør håndteres i verdsetting av PPA’er.

Vi har også oppdatert vår elsertprognose med siste informasjon om stoppregel i Sverige og nye investeringsbeslutninger.

Med rapportene følger også omfattende datamateriale, inkludert vind- og solvektede priser, samt en workshop som gir anledning til å diskutere prognosen med THEMAs kraftmarkedseksperter.

Les mer:

Marked >>