THEMA@Montel: Thema venter kraftprisen når toppen på 45 EUR/MWh i 2019

10. oktober 2018 | Nyheter

Fra Montel 9.oktober 2018: I sin siste langtidsanalyse forventer Thema Consulting at nordiske kraftpriser vil stige til rundt 45 EUR/MWh i 2019, for deretter å falle gradvis til et langsiktig nivå på 30-35 EUR/MWh fra 2030. Et scenario med en kraftig fornybarutbygging kan derimot senke prisene til 20 EUR/MWh i 2030.

Kraftprisene har i 2018 fått seg et markant løft drevet av stigende brensels- og CO2-priser, mens bevegelsen i Norden har blitt forsterket av den lange vinteren og tørre sommeren. I snitt har den nordiske systemprisen ligget på 42,89 EUR/MWh så langt i år, noe som er over dobbelt så høyt som lavprisåret 2015 som fikk en gjennomsnittspris på 20,98 EUR/MWh.

2019-kontrakten handles i skrivende stund til 38,85 EUR/MWh, etter å ha steget 12,5 euro så langt i 2018.

Thema venter at 2019-prisen leveres til rundt 45 EUR/MWh, og skriver i sin siste langtidsanalyse at selskapet mener kraft med levering i 2019 for tiden er underpriset.

Lav likviditet kan gi feilprising
Samtidig legger de til at det er litt vanskelig å forklare differansen ned til markedsprisen, men peker på at lav likviditet og en ubalanse mellom sikringsbehovet på produsent- og forbrukssiden kan være årsaker til at futures-kontrakten er relativt lavt priset sett opp mot marginalkostnaden for kullkraft og tyske kraftpriser, der den tyske Cal 19-kontrakten ligger på 55,8 EUR/MWh på EEX.

Frem til 2020 venter Thema at litt svakere brenselspriser vil føre til en liten nedjustering i nordiske kraftpriser, i tillegg til at Olkiluoto 3-reaktoren (1.400 MW) kommer i kommersiell drift mot slutten av neste år, noe som vil bidra med 14 TWh ekstra kraft inn i Norden og gi et ytterligere prispress.

Etter 2020 venter Thema i sitt hovedscenario at kraftprisene i Norden vil stabiliseres mellom 40 og 45 EUR/MWh, blant annet fordi nye kabler til Storbritannia og Kontinentet vil bidra til å heve nordiske kraftpriser.

Derimot vil mange vindkraftprosjekter i Norge og Sverige være lønnsomme uten subsidier, noe som vil føre til et stigende kraftoverskudd og bidra i motsatt retning.

Fra 2030 vil vindkraft dominere på investeringssiden, noe som vil bidra til økende prisvolatilitet i markedet. Samtidig vil lavere utbyggingskostnader føre til at de langsiktige prisene holder seg mellom 30 og 35 EUR/MWh fra 2030 til 2040, skriver Thema.

Kan få massiv havvindutbygging
I rapporten lanserer Thema også et nytt scenario kalt «Technotopia». Her forutsettes det at kostnadene for ny fornybar energi fortsetter å falle bratt, slik som har vært situasjonen frem til nå. Dermed fortsetter vindkraften å redusere kostnadene med 3 prosent i året, i tillegg til at turbinene blir mer effektive ved lavere vindhastigheter, samt at man får en ytterligere teknologiforbedring innen havvind.

I dette scenariet forutsetter Thema at Tennet og Energinets planer om å bygge en diger vindkraft-øy i Nordsjøen for å håndtere en massiv havvindutbygging på 150 GW i 2050 blir realisert.

I en slik fremtid der vindkostnadene faller betydelig, vil det føre til at systemprisen faller betydelig fra dagens nivå, helt ned til 20,7 EUR/MWh i 2030, før kraftprisene stabiliserer seg rundt 25 EUR/MWh mot 2040.

Stoppregel må redde elsertmarkedet
Når det gjelder elsertifikatmarkedet, forutsetter Thema at en effektiv stoppmekanisme kommer på plass. Dette må til for at prisene skal kunne holde seg over null. Hvis ikke en effektiv stoppregel blir innført, vil elsertifikatprisene kollapse før 2021 på grunn av den store utbyggingen av nye fornybarprosjekter, skriver Thema.

Svenske myndigheter utreder for tiden hvordan en stoppregel kan utformes. Dette arbeidet skal være klart til 20. desember i år, før svenske politikere kan ta stilling til om de vil innføre en slik regel.

Hvis en slik effektiv stoppregel innføres, er det sannsynlig at elsertifikatprisene stiger fra rundt 40 SEK/MWh fra 2020 til en topp på rundt 150 SEK/MWh i 2043, før systemet avsluttes i 2045.

(Gert Ove Mollestad, Montel)