THEMA@Europower: Verdien av Nord-Salten Kraft anslås til 785 mill. kroner

29. mai 2017 | Nyheter

Fra Europower 26.05.17: Oppdraget ble gitt som en del av et pågående strategiarbeid i Nord-Salten Kraft, og Thema-rapporten ble presentert på et møte for selskapets eiere tirsdag 23. mai.

Verdivurderingen estimerer verdien av totalkapitalen i selskapet til 985 millioner kroner. Fratrukket netto finansiell gjeld på 200 millioner kroner, er verdijustert egenkapital estimert til 785 millioner kroner. Dette gir en verdi per aksje på 202 kroner, ifølge en melding til Oslo Børs fredag.

Verdianslag for segmentene:

  • Nord-Salten Krafts produksjonsvirksomhet er verdiberegnet til brutto 696 millioner kroner, basert på 2,71 kroner per kilowattime.
  • Nord-Salten Krafts nettvirksomhet er verdiberegnet til brutto 233 millioner kroner, basert på 1,20 ganger NVE-kapital.
  • Nord-Salten Krafts fibervirksomhet er verdiberegnet til 39 millioner kroner, basert på om lag 25.000 kroner per kunde.
  • For kraftsalg, eiendom og finansielle anleggsmidler er verdianslagene henholdsvis 9 millioner, 5 millioner og 3 millioner kroner, ifølge Thema-rapporten.

Integrert energiselskap skal splittes opp
Finansielle anleggsmidler, ikke driftsrelatert eiendom og arbeidskapitalen er ifølge Thema vurdert med bakgrunn i balanseførte verdier, uten nærmere analyse av hvorvidt det finnes mer- eller mindreverdier i balansen.
Nord-Salten Kraft AS er et integrert energiselskap med både egen kraftproduksjon og nettvirksomhet, samt utleie av fibernett og strømsalg. Konsesjonsområdet for nettvirksomheten er Hamarøy, Tysfjord og Steigen, samt nordre del av Sørfold kommune. Selskapets styre har besluttet å skille nett- og produksjonsvirksomheten i tråd med myndighetenes krav.

Kraftproduksjonen falt i 2016
Aksjeselskapet Nord-Salten Kraft AS er en videreføring av andelslaget Nord-Salten Kraftlag AL, som ble stiftet 12. august 1946. Kraftlaget ble omdannet til aksjeselskap 29. juni 2010, og eies i all hovedsak lokalt av kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord, Salten Kraftsamband AS, og av selskapets kunder.
Nord-Salten Kraft hadde i 2016 omtrent uendret driftsresultat på 160,9 millioner kroner. Kraftsalgsinntektene falt med 16 prosent til 58,3 millioner kroner, mens overføringsinntektene økte med 13 prosent til 94,4 millioner kroner, ifølge selskapets årsrapport.
Vannkraftproduksjonen falt i 2016 med 50 GWh, eller 18 prosent, til 228 GWh.

(Skrevet av: Hasse Farstad, Europower)

Kontaktpersoner: Espen Fossum og Christoffer Noreng

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum
Partner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990