Styrking av regionale planer kan gi fylkeskommunen økt innflytelse

12. januar 2018 | Nyheter

Regionreformen åpner for at fylkene får mer ansvar og flere oppgaver. På energifeltet kan dette skje ved å styrke de regionale planene, noe vi mener vil være mer hensiktsmessig enn overføring av oppgaver til fylkeskommunen fra stat og/eller kommune.

I forbindelse med den pågående Regionreformen skal antallet fylker i Norge reduseres fra 19 til 11. Som en større enhet skal fylkeskommunen kunne få mer ansvar og utføre flere oppgaver. Et ekspertutvalg, som skal komme med sine anbefalinger i starten av 2018, er nedsatt for å se nærmere på aktuelle ansvarsområder. Overføring av oppgaver fra både kommunene og fra staten er aktuelt. Fylkeskommunene ga sine innspill til ekspertutvalget i sommer.

I forbindelse med reformen har THEMA fått i oppdrag fra Kraftfylka å se nærmere på hvilke energifaglige oppgaver som kan vurderes overført fra kommune/stat til fylkeskommunen.

Vi har gått gjennom fylkenes skriftlige innspill til ekspertutvalget og gjennomført intervjuer med representanter fra både fylkeskommuner og fylkesmenn. De viktigste forslagene som er identifisert og drøftet i prosjektet er;

  1. Skal fylkeskommunen få overført oppgaver innen miljøvern fra fylkesmannen?
  2. Bør konsesjonsmyndigheten for små vannkraftverk (1-10 MW) overføres fra NVE til fylkeskommunen?
  3. Fylkeskommunen utarbeider regionale planer som skal inngå i beslutningsgrunnlaget ved blant annet konsesjonsbehandlinger. Kan fylkeskommunenes regionale innflytelse sikres ved at de regionale planene spiller en viktigere rolle som plandokument i forbindelse med utnyttelse av lokale energiressurser?

Vi mener at et mer forpliktende og avtalebasert samarbeid mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i miljøsaker vil være mer hensiktsmessig enn overføring av ansvar. Fylkesmannens tilsynsrolle krever kompetanse innen miljøvern. I tillegg vil ikke et slikt samarbeid være ensbetydende med dobbeltarbeid ettersom fylkeskommunen og fylkesmannen har ulike perspektiver.
En overføring av konsesjonsmyndighet for småkraftverk til fylkeskommunen uten overføring av den nødvendige kompetansen representerer i liten grad en reell myndighetsoverføring.
Vi mener derfor at det er mer hensiktsmessig å sikre fylkeskommunens regionale innflytelse ved å involvere de regionale planene i konsesjonsbehandlinger i større grad.
Både kommunale og statlige aktører skal delta i utformingen av de regionale planene. Det bør vurderes om de regionale planenes innflytelse skal styrkes ved å øke de kommunale og statlige aktørenes deltakelse i utformingen av planene.

Last ned rapporten her:

THEMA Rapport 2017-28 >> Regional energiplanlegging

portrettbilde, forfatter

Eivind Magnus
Seniorpartner
eivind.magnus@thema.no
+47 908 88 339