Stort potensial for verdiskaping fra produksjon av biogass på Østlandet

23. februar 2017 | Nyheter
Grønt gress og blå himmel

Verdikjeden for biogass og biogjødsel er en del av sirkulærøkonomien ved at avfall utnyttes som en verdifull ressurs. En økt satsning på biogass på Østlandet vil bidra til økt lokal verdiskaping og sysselsetting samtidig som klimagassutslippene reduseres.

Sirkulær økonomi er et satsningsområde for EU Kommisjonen og for norske myndigheter drevet av ønske om økt ressursutnyttelse, reduserte klimagasser og økonomisk vekst. Biogassproduksjon på Østlandet er et eksempel på sirkulær økonomi i praksis.
Biologisk avfall fra husholdninger, jordbruk og næringsliv representerer ressurser som i økende grad benyttes til produksjon av biogass og biogjødsel. Oppbygging av verdikjeder for biogass og biogjødsel gir positive virkninger for regional verdiskaping og sysselsetting.

Dagens produksjon av biogass og biogjødsel bidrar til verdiskaping på 902 millioner kroner årlig og en sysselsetting på 731 årsverk.

I tillegg til positive bidrag til verdiskaping og sysselsetting, står biogass og biogjødsel for et betydelig miljøbidrag. Biogass kan brukes i transportsektoren som et alternativ til fossilt drivstoff. Biogjødsel tas i bruk i matproduksjon som erstatning for kunstgjødsel og sikrer videre utnyttelse av næringsstoffer på en klima- og miljøvennlig måte.

Klimabidraget fra biogass og biogjødsel avhenger av råstoff, sluttbruk og alternativ behandlingsmåte. Dagens produksjon av biogass og biogjødsel bidrar til årlige klimagassreduksjoner på 107.000 tonn CO2-ekvivalenter gjennom verdikjeden. Unngåtte utslipp fra alternativ håndtering av avfall, slam og gjødsel er viktige i klimaregnskapet.

Prosjektet er gjennomført for Avfall Norge og Biogass Oslofjord.

Last ned rapporten her:

THEMA Rapport 2016-16 >> Verdiskaping fra produksjon av biogass på Østlandet

portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen
Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810