Hvor store utslippskutt kan ny kjøretøyteknologi bidra med i Norge?

12. januar 2017 | Rapporter

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, og disse målene kan ikke nås uten utslippskutt i transportsektoren. Hva kan ny kjøretøyteknologi bidra med og hvilke virkemidler må til? 

Innføring av null- og lavutslippskjøretøy kan bidra til utslippsreduksjoner på 10, 30 og 50 prosent sammenlignet med 2005 avhengig av styrken på virkemidlene som innføres. Utslippsreduksjonene vil hovedsakelig skje i personbilsegmentet i og med at tiltaks¬kostnaden er lavest og teknologien er mest tilgjengelig der.

I segmentet for små og mellomstore biler blir elbiler og plugg-inn hybrider konkurranse¬dyktige uten noen særfordeler, men med de generelle miljøincentivene som gjelder alle biler. Uten videreføring av spesifikke incentiver for elbiler og plugg-inn hybrider etter 2020 kan man derfor oppnå utslippskutt på 10 prosent. For å oppnå utslippskutt på 30 og 50 prosent, må man videreføre og innføre sterke økonomiske incentiver eller forbud mot rene fossilbiler på et tidspunkt i perioden og tungtransport i lokal distribusjon må inkluderes. For å oppnå 50 prosent utslippskutt, må alle nye biler fra 2020 være nullutslipps¬biler (elbiler i praksis) inkludert busser og lastebiler i lokal transport. I alle scenarioene er langdistanse tungtransport fortsatt basert på dieselkjøretøy i mangel på miljøvennlige alternativer i dette segmentet. Desto høyere utslippsmål som skal oppnås, desto sterkere må virkemidlene være for å sikre måloppnåelse. Staten vil få reduserte provenyinntekter dersom overgangen skal gjennomføres ved hjelp av økonomiske incentiver, mens bilbrukerne vil få regningen ved innføring av forbud.

Konklusjonene over er tuftet på modellberegninger av totalkostnader (TCO) og utslippsfaktorer for den norske kjøretøyparken.
Prosjektet er gjennomført for Samferdselsdepartementet i samarbeid med Ecofys (Nederland) og VTT (Finland).

Last ned dokumentet her:

THEMA Rapport 2016-26 >> Potensialet for lav- og nullutslippskjøretøy i den norske kjøretøyparken

Vedlegg fra VTT >>  

portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen
Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810