Samfunnsnytte av vannkraft i Nordland

15. september 2017 | Nyheter

Et utvalg på 11 nyere vannkraftprosjekter i Nordland viser god samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gir store inntekter for grunneiere, stat og kommune samt lokale ringvirkninger.

Et utvalg nyere vannkraftprosjekter i Nordland som er analysert i denne rapporten, viser god samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gir store inntekter for grunneiere, stat og kommune. Investeringer i ny vannkraft skaper betydelige ringvirkninger i form av sysselsetting og verdiskaping i leverandørbedrifter både i Nordland fylke og i landet for øvrig. Vannkraft har også positive samfunnsmessige virkninger som ikke fullt ut reflekteres i prosjektverdiene. En tilstramning i globale klimareguleringer med høyere karbonpriser vil kunne øke vannkraftprosjektenes nasjonale og regionale verdiskaping vesentlig ved at kraftprisene øker.

Last ned rapporten her:

THEMA Rapport 2017-11 >> Samfunnsnytte av vannkraft i Nordland

portrettbilde, forfatter

Eivind Magnus
Seniorpartner
eivind.magnus@thema.no
+47 908 88 339