Rapport for EU-kommisjonen: Felles rammer for kapasitetsmekanismer

27. januar 2017 | Nyheter

Nasjonale kapasitetsmekanismer kan undergrave handel og effektiv ressursutnyttelse i det indre markedet. Kan det utformes felles rammer som legger bedre til rette for effektiv utenlandsk deltakelse? Rapporten er underlag til EUs vinterpakke. 

Kapasitetsmekanismer kan utformes på mange ulike måter. De mest aktuelle modellene er en sentralisert auksjon (som i UK), desentrale forpliktelser (som i Frankrike) og effektreserver (som i Sverige). Kapasitetsmekanismene er nasjonale, og har hittil i liten grad åpnet for at utenlandsk kapasitet kan delta. Spørsmålet er om man kan fastsette krav til nasjonale kapasitetsmekanismer som fjerner barrierene for utenlandsk deltakelse, og om det kan utformes et felles europeisk rammeverk som kan gjelde for ulike nasjonale modeller.
Det er en rekke elementer som kan inngå i et slikt rammeverk:

  • Hvordan bør kapasitetskravet fastsettes, og hvordan skal man ta hensyn til import?
  • Hvilke utenlandske aktører skal kunne delta, og skal de kunne delta i flere kapasitetsmekanismer?
  • Hvilke forpliktelser og straffemekanismer skal utenlandske deltakere underlegges?
  • Hvordan skal man i en modell med direkte deltakelse (utenlandske produsenter/konsumenter) tildele tilgjengelig overføringskapasitet
  • Hvordan skal overføringskapasiteten skal godtgjøres?
  • Skal annenhåndsomsetning av tilgang til overføringskapasiteten tillates
  • Hvilke forpliktelser og straffemekanismer skal gjelde for utenlandsforbindelsene?
  • Hvilke regler skal gjelde for påvirkning av flyten på utenlandsforbindelsene i knapphetssituasjoner?
  • Hvem skal betale kostnadene ved utenlandsk deltakelse?
  • Hvilke regler skal gjelde for TSOene i det utenlandske markedet?

Vår analyse konkluderer med at det er mulig å utforme rammekrav for ulike kapasitetsmarkeder, men at effektreserver ikke bør omfattes av det samme regelverket. Blant annet anbefaler vi at kapasitetsmarkeder ikke fullt ut harmoniseres fordi effektutfordringene vil variere fra område til område. Deltakelse bør heller ikke begrenses til én kapasitets-mekanisme så lenge knapphetssituasjoner ikke alltid oppstår samtidig. I modeller der det er produsentene som deltar, bør overføringskapasitet helst tildeles i henhold til en implisitt auksjon, der kapasitetsflaske-halsinntekten tilfaller utenlandsforbindelsene, men dette kan være vanskelig å få til i desentrale modeller.
Det er imidlertid usikkert om fordelingen av kapasitetsbetalingen mellom produsenter og mellomlandsforbindelser vil være effektiv i praksis i modeller med direkte deltakelse (såkalte generator models), og hvordan investeringsincentivene vil bli påvirket.
Effektreserver bør ikke omfattes av et generelt krav om utenlandsk deltakelse.
Derimot kan det være aktuelt å samarbeide om effektreserver regionalt dersom man har felles kapasitetsutfordringer.
Modellsimuleringer viser at det er et betydelig potensial for kostnadsreduksjoner ved å åpne for utenlandsk deltakelse. Basert på intervjuer med aktørene har vi estimert at kostnadene for myndigheter, TSOer og deltakere trolig er ubetydelige i forhold til gevinstene. På grunn av mangel på data og erfaring med utenlandsk deltakelse, er imidlertid beregningene svært usikre.
Rapporten er utarbeidet som en del av Impact Assessment for vinterpakken som EU-kommisjonen la fram i november 2016.
Analysen er gjennomført i samarbeid med E3MLab (Hellas), EnergyVille (Belgia) og Cowi (Belgia).

Les mer her:

EU-kommisjonen >>

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117