På nett med fratmida – Region øst

7. mai 2013 | Rapporter
Høyspentmaster på gul åker

Region øst er samlet sett en region med kraftunderskudd, og det største underskuddet er i de mest folkerike områdene ved Oslofjorden. Videre er kraftnettet i regionen gjennomgående av en høy alder, og tiltak må settes i verk for å opprettholde kapasisteten.

Vi har analysert den samfunnsmessige nytten av de samlede nettinvesteringene i Region øst opp mot de samlede kostnadene. Nettonytten av de planlagte nettinvesteringene er estimert til 6,1 milliarder kroner, basert på de behovene vi har antatt vil oppstå i perioden mot 2020. Denne nytten er i særlig grad knyttet til økt forsyningssikkerhet for eksisterende forbruk og betalingsvilje for økt forbruk. Det er begrenset med usikkerhet knyttet til behovene for nett i regionen, og investerings-planen er dermed vurdert til å være robust.

Vi anser de planlagte investeringene i sentralnettet som et minimumsnivå som må gjennomføres for å bedre og opprettholde dagens forsyningssikkerhet. Dersom behovene øker raskere enn antatt, kan man i verste fall risikere at forsyningssikkerheten i regionen reduseres fra dagens nivå. Men Nettplan Stor-Oslo skal lanseres til våren, og vi antar at denne planen vil legge til rette for en fortsatt sterk befolkningsvekst i regionen og gjøre reinvesteringer som blir nødvendige på grunn av alder og tilstand i dagens sentralnett på en slik måte at framtidig forsyning sikres.

Last ned rapporten her:

THEMA Rapport 2012-33 >> På nett med framtida – Region øst

portrettbilde, forfatter

Håkon Taule
Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400