På nett med framtida – Region Vest

7. mai 2013 | Rapporter
Høyspentmaster på gul åker

Behovene for nettutbygging på Vestlandet er i hovedsak knyttet til følgende områder: Svak for-syningssikkerhet, sterk befolkningsvekst i byområdene, utbygging av ny fornybar kraft i regionen, utviklingen i industri og petroleumsvirksomheter og alder på eksisterende nettanlegg.

Vi har analysert den samfunnsmessige nytten av de samlede nettinvesteringne i Region vest opp mot de samlede kostnadene. Nettonytten er estimert til 10,7 milliarder kroner, basert på de behovene vi har antatt vil oppstå i perioden mot 2020. Denne nytten er i særlig grad knyttet til økt forsyningssikkerhet for eksisterende forbruk, betalingsvilje for økt forbruk, klimaeffekter ved bruk av el framfor gass¬kraft i petroleumsvirksomhet og verdien av ny vannkraftproduksjon. Det er begrenset med usikkerhet knyttet til behovene for nett i regionen, og investerings¬planen er dermed vurdert til å være robust.

Last ned rapporten her:

THEMA Rapport 2012-30 >> På nett med framtida – Region vest

portrettbilde, forfatter

Håkon Taule
Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400