På nett med framtida – Region sør

7. mai 2013 | Rapporter
Høyspentmaster på gul åker

De største investeringsplanene i Region sør er et resultat av at regionen i stor grad påvirkes av kraftsituasjonen i de tilliggende regionene, og at det er mye transitt av kraft igjennom regionen fra vest til øst. I tillegg er det fire mellomlandsforbindelser mot Danmark og Nederland fra Region sør, noe som gir flaskehalser både mot øst og vest.

De største prosjektene i Region sør den neste 10-årsperioden omfatter oppgradering av Østre og Vestre korridor og økning av kapasiteten på mellomlandsforbindelsene til Kontinentet og Storbritannia. Oppgradering av Vestre og Østre korridor vil redusere flaske-halsene i systemet og er en forutsetning for å øke utvekslingskapasiteten. Investeringer i transformatorer mellom sentral- og regionalnettet i Vest-Agder vil bedre driftssikkerheten i Vest-Agder og legge til rette for økt produksjon i området. For å få full effekt av investeringene i transformatorene, vil det også investeres i Vest-Agders regionalnett med noe medfølgende sanering. Per i dag er også den daglige driftsituasjonen utfordrende i Region sør, både knyttet til leveringskvalitet og flaskehalser. Leveringskvaliteten vil bedres betydelig med de planlagte investeringene i spenningsregulerende tiltak.

Gjennomgangen av nettutbyggingsplanene for Region sør viser at den forventede nåverdien av disse prosjektene er vesentlig høyere enn nåverdien av de økte kostnadene som nettutbyggingen fører med seg. De verdsatte elementene summerer seg til en samfunnsøkonomisk nåverdi på vel 16,5 milliarder kroner. Dersom Vestre korridor av ulike grunner ikke blir realisert, vil det samfunnsøkonomiske nåverditapet knyttet til verdsatte elementer utgjøre 15,8 milliarder kroner. En stor andel av dette tapet er inntektstap fordi mellomlandsforbindelser ikke kan realiseres. Risikoen for overinvesteringer i regionen er begrenset og i hovedsak knyttet til om mellomlandsforbindelsene blir realisert som planlagt. Dessuten vil nettinvesteringene være lønnsomme også ved en utsatt eller begrenset investering i mellomlandsforbindelser. Siden utbygging av overføringsanlegg utvider overføringskapasiteten sprangvis, vil det normalt oppstå ledig kapasitet i nettet. Denne ledige kapasiteten har en verdi ved at den kan betjene et fremtidig usikkert over-føringsbehov etter 2020 – denne verdien er beregnet til 2,4 milliarder kroner.

Last ned hele rapporten her:

THEMA Rapport 2012-32 >> På nett med framtida – region sør

portrettbilde, forfatter

Håkon Taule
Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400