Om priseffekter av utenlandskabler

28. februar 2017 | Nyheter

I DN 16. februar påstår Hogne Hongset at THEMA underslår priseffektene av nye kraftkabler og at vi tilpasser resultatene av analysene våre til oppdragsgivers behov. Vi tilbakeviser dette i et innlegg i DN i dag. Les et litt lengre svar på Hongsets påstander.

Norge er velsignet med store fornybare energiressurser. Vannkraften gir store bidrag til det offentlige hvert år. Når det europeiske energisystemet omstilles for å håndtere klimautfordringen, kan norsk vannkraft spille en viktig rolle. Utbygging av overføringskapasiteten mellom Norge og resten av Europa er derfor viktig både for klima og for norsk verdiskaping. Samtidig har vi en omfattende industri som er basert på tilgang til rimelig og kortreist kraft. Økt handel har en priseffekt og legging av kraftkabler er store og kostbare prosjekter. Det er derfor viktig at virkningene av slike kabelprosjekter blir grundig vurdert.

Sammenhengene er imidlertid komplekse, og det er lett å trå feil hvis man mister helheten av syne. Hogne Hongset har i DN 16 februar et innlegg der han tar opp spørsmålet om i hvilken grad økt overføringskapasitet for kraft påvirker kraftprisen i Norge. Hongset hevder dels at nye kabler vil ha en betydelig priseffekt, og dels at dette underslås av bl.a. administrerende direktør Tom Nystedt i Agder Energi og av THEMA Consulting Group, som har gjort en rekke analyser av markedseffektene av kabler. Til overmål mener han at vi i THEMA tilpasser våre resultater til oppdragsgivernes behov og at THEMAs analyser viser et annet bilde enn NVE analyser gjør. Vi kan ikke la Hongsets insinuasjoner stå uimotsagt.

Hongset henviser til en nylig offentliggjort markedsanalyse fra NVE for å underbygge sine påstander (NVE-rapport 2017-02). Våre analyser er imidlertid helt i tråd med NVEs og også konsistente over tid. Analysene viser at den økte kabalkapasiteten mellom Norge og UK/Kontinentet vil føre til en noe høyere kraftpris i Norge, men også at utslaget er lite. Det er mange forhold som virker inn på den nordiske kraftprisen. De viktigste driverne for den nordiske og norske kraftprisen er den fremtidige kullprisen og den europeiske kvoteprisen for CO2. Det er i godt samsvar med NVEs konklusjon som skriver i sin rapport: «Det viktigste for kraftprisnivået i Norge frem til 2030 er imidlertid fortsatt prisen på CO2 og fossile brensler»

Det er mange forhold som er usikre når det gjelder utviklingen i energimarkedene, ikke minst knyttet til klimapolitikken. I scenarioanalysene tilstreber vi å formulere et realistisk utfallsrom for markedet. Vi har for ordens skyld gått tilbake i våre analyser og sjekket hva de har vist med hensyn på prisvirkninger av økt kabelkapasitet. I en scenarioanalyse fra 2012 fant vi at en økning av overføringskapasiteten mellom Norge og kontinentet/UK med 2800 MW (tilsvarende NordLink og NSN), var den gjennomsnittlige prisvirkningen sett over alle scenariene på 2.5 øre/kWh. Prisvirkningen er større jo større kraftoverskudd vi har, dvs. desto lavere kraftprisene er i utgangspunktet. I NVE sin analyse fra 2017 er utslaget i 2030 ca. 2 øre/kWh, med andre ord ganske nær opptil THEMAs analyse fra 2012. I senere scenarioanalyser har vi fått tilsvarende resultater.

Det er viktig å forstå at når NVE sier at «Desto tettere det norske, og nordiske, kraftmarkedet er koblet til kraftmarkedet på kontinentet, jo mer vil norske priser reflektere prisstrukturen i det europeiske kraftmarkedet.», så betyr det ikke at et par ekstra kabler gir kontinentale priser i Norge. Prisene påvirkes, men det skal bygges helt urealistisk mye overføringskapasitet om vi skal få kontinentale priser i Norge. Med det omfanget utbyggingen av overføringskabler har, er altså priseffekten beskjeden.

Kontakter: Berit Tennbakk og Eivind Magnus

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117