Økt konkurranse, men fortsatt vekst i gassmarkedene globalt

14. februar 2018 | Nyheter

Det globale gassmarkedet vokser, og konkurransen øker med utbygging av LNG-kapasitet. I Europa forventes en flat utvikling i etterspørselen, men EUs importbehov øker det neste 10-året. På lengre sikt er usikkerheten knyttet til klimapolitikk og teknologisk utvikling.

Norge eksporterer omtrent all gassproduksjon, og en stor andel går til det europeiske markedet. Norsk gass utgjør en viktig kilde i Europas gassbalanse. Men hvilken rolle vil gass fra Norge spille i det fremtidige europeiske energisystemet?
På oppdrag fra Norsk olje og gass har THEMA utarbeidet en oppdatert kunnskapsstatus for gassens rolle i Europa.

Tidsperspektivet er viktig for utsiktene for gassmarkedet og, ikke overraskende, påvirkes utviklingen av et samspill mellom politikk, marked og teknologi.

På global basis viser ulike prognoser fortsatt vekst i gassetterspørselen, særlig i fremvoksende økonomier. I Europa forventes en noe økende eller flat etterspørselsutvikling de neste to tiårene, men dette avhenger av en rekke usikre forutsetninger, særlig med hensyn til klima- og energipolitikk.

Et forventet fall i EU-landenes egen gassproduksjon gjør at det langsiktige importbehovet er ventet å øke framover. Norsk gasseksport til EU utgjorde over en tredjedel av samlet import i 2016, og EU-landene ser på norsk gass som en viktig kilde for å dekke deler av sitt fremtidige importbehov. Det skyldes at produksjon og transport av norsk gass gir lave utslipp sammenlignet med alternativene, og at norske gassleveranser skårer høyt i forhold til forsyningssikkerhet.

I et energimarked med økende andel variabel, fornybar kraft forventes det at gasskraft vil spille en økende rolle som reserveenergi. Men det er ikke bare gass som kan levere fleksibilitet. Løsninger basert på batteriteknologi, power to gas- konsepter, lagring av varme og forbrukerfleksibilitet vil konkurrere med gasskraft.

På lang sikt er det utviklingen i klimapolitikken og den teknologiske utviklingen som vil utfordre gassens rolle i det europeiske energisystemet.

Last ned rapporten her (pdf):

THEMA Rapport 2017-22 >> Gassens rolle i Europa – 2017

portrettbilde, forfatter

Eivind Magnus
Seniorpartner
eivind.magnus@thema.no
+47 908 88 339