Ny rapport analyserer markedene for grønne verdier

28. oktober 2019 | Nyheter
Opprinnelsesgarantier

Fornybar kraftproduksjon oppnår ekstrainntekter via markedene for opprinnelsesgarantier og CO2-kvoter, og fra elsertifikater og andre støttesystemer. Vår nye «Green Values»-rapport setter fokus på status for og utvikling i disse verdiene.

EU ETS

EUs kvotemarked for CO2-utslipp (EU ETS) representerer en indirekte inntektsstrøm til en investor i fornybar energi, siden CO2-prisen øker kraftprisen uten å øke kostnadene. Reformen av EU ETS systemet har resultert i høyere CO2-pris og gjort kvotemarkedet relevant igjen. Som følge av de endringen som er gjort i markedet, våre analyser viser at kvoteprisen holder seg på dagens nivå de neste årene før den øker på lengre sikt.

Opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgarantier (GO) spiller en viktigere og viktigere rolle som inntektsstrøm for nye fornybarprosjekter. I analysen ser vi på konsekvensene av utviklingen på både tilbuds- og etterspørselssiden, og presenterer en prognose for GO-prisene til 2045. Vi diskuterer også konsekvensene av ulike utfall i den pågående debatten rundt om Norge skal forlate systemet.

Elsertifikatordningen

Elsertifikatordningen har fungert som en ekstra markedsbasert inntektsstrøm for ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige siden 2012. Prisen i systemet har falt betydelig det siste året som følge av overinvesteringer. Produksjonskapasiteten som forventes å komme inn over de neste par årene forventes å presse prisen ned mot null. Det er imidlertid usikkerhet forbundet med hvordan stoppregelen for det utvidede svenske elsertifikatsystemt blir utformet. Stoppregelen avgjøres i slutten av 2020 og kan føre til et prisløft.

Andre grønne inntektsstrømmer

For å oppnå en høyere andel fornybar energi i energimiksen har de fleste land etablert støtteordninger for å oppmuntre til investeringer i nye produksjonsanlegg for fornybar energi. Et eget kapittel gir en oversikt over de viktigste støtteordningene for fornybar energi i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Nederland.