Nordland: Økt kraftforbruk og redusert forbruk av fossil energi

29. november 2017 | Nyheter

En scenarioanalyse av energibruken i Nordland mot 2035 viser at industri- og petroleumssektoren vil bruke mer kraft. Størst endringen blir det imidlertid i transportsektoren pga. energieffektivisering og økt bruk av el, hydrogen og bioenergi.

I et prosjekt for Nordland fylkeskommune gjør vi opp status for energibruken, kraftproduksjonen og kraftnettet i fylket, og analyserer utviklingen fram mot 2035. Rapporten skal danne grunnlag for fylkeskommunens videre energi- og klimaarbeid.

Elektrisk kraft er den dominerende energikilden i Nordland. Industrien står for omtrent halvparten av kraftetterspørselen og er hovedsakelig lokalisert på Helgeland og i Midtre Nordland. Det er forventet en viss økning i kraftetterspørselen avhengig av hvordan etterspørselen fra industri, petroleumsvirksomhet og i noen grad transport utvikler seg.

Våre to scenarioer gir en økning i kraft¬forbruket på henholdsvis 5 og 33 prosent, hvor det meste av økningen kommer på Helgeland (industri) og Nordre Nordland (petroleumsvirksomhet).
Den største endringen i energietterspørselen forventes i transportsektoren der energi-effektiviteten øker og fossil energi i økende grad blir erstattet av elektrisitet, hydrogen og bioenergi til veitransport, ferger, hurtigbåter og tog. I tillegg vil biojetfuel innføres delvis i flytransport og landstrøm vil trolig bli mer utbredt i de store havnene. Dette blir resultatet selv om vi ikke har lagt til grunn en stor omlegging av transporten, og har antatt at transportmengdene vil øke. Likevel reduseres bruken av fossil energi i transportsektoren med 4-16 prosent i våre scenarioer.

Last ned rapporten her:

THEMA Rapport 2017-13 >> Energi og nettkapasitet i Nordland

portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen
Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810