Næringsutvikling knyttet til morgendagens transporter

19. juni 2018 | Nyheter

Investeringene og omstillingene i transportsektoren representerer store muligheter for norske bedrifter. Norsk satsing på samferdsel kan innrettes på en måte som stimulerer eksportrettet næringsutvikling basert på norske fortrinn.

Det skal investeres enorme summer i den globale transportsektoren. Samtidig står transportmarkedet foran gjennomgripende endringer blant annet som følge av klimautfordringene, urbanisering og digitalisering. Med den forventede opptrappingen av de norske samferdselsinvesteringene, i henhold til Nasjonal Transportplan, er det grunn til å spørre om satsningen kan innrettes på en måte som stimulerer til eksportrettet næringsutvikling.

Norsk næringsliv har best forutsetninger for å lykkes på transportområdet i nisjer som tar utgangspunkt i norske fortrinn. De norske fortrinnene kan knyttes til sterke eksisterende næringsmiljøer innen industri, energi og maritime operasjoner så vel som til IKT-relaterte produkter og tjenester. Det er derfor god grunn til å se på transportsektoren og tilgrensende verdikjeder som lovende satsningsområder for norsk økonomi i årene som kommer.

For å realisere mest mulig av verdiskapingspotensialet er det viktig at innovasjonssystemet utvikles gjennom mer samordning på tvers av aktører og myndighetsorganer og at den offentlige innkjøpsmakten brukes til å fremme innovasjon.

THEMA lanserer rapport om eksportrettet næringsutvikling knyttet til store endringer i transportsektoren:

THEMA Rapport 2017-31 >> Næringsutvikling og morgendagens mobilitet