Merkostnadene ved selskapsmessig og funksjonelt skille er mindre enn antatt

8. mars 2016 | Rapporter

Olje- og energidepartementet foreslo i 2015 å innføre krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for alle norske nettselskaper. THEMA har utarbeidet et notat om kostnadene ved å innføre krav om selskapsmessig og funksjonelt skille.

Vurderingene i notatet bygger på en rapport utarbeidet av Varde Hartmark på oppdrag fra Defo og KS Bedrift, samt THEMAs egne vurderinger og tidligere publiserte høringsuttalelser og rapporter om kostnadene. I sum har vi på dette grunnlaget estimert kostnadene ved selskapsmessig og funksjonelt skille til ca. 950 millioner kroner i nåverdi. Vårt estimat tar utgangspunkt i Varde Hartmarks kostnadsanslag og deres forutsetninger om tidsperspektiv og diskonteringsrente, men er justert for følgende faktorer:

  • En gjennomgang av de enkelte kostnadspostene tilsier etter vår vurdering at flere av dem ikke er relevante, eller at kostnadsomfanget er lavere. Vi har blant annet tatt hensyn til at det ligger muligheter for besparelser gjennom interne tjenestekjøp og salg av overskuddskapasitet i nettselskapene i lys av endringene i kontrollforskriften fra 1. juli 2016. Det er videre verdt å merke seg at Varde Hartmarks anslag på kostnadene pr. selskap ligger dobbelt så høyt som middelestimatene enkeltselskaper oppgav i høringen om lovforslaget i 2015.
  • Tallene på bransjenivå er oppskalert i Varde Hartmarks rapport på grunnlag av de anslåtte merkostnadene for selskapsutvalget relativt til drift- og vedlikeholdskostnadene. I praksis betyr dette at Varde Hartmark ikke tar hensyn til stordriftsfordeler. Et selskap med 50 000 kunder vil ifølge deres analyse ha ti ganger så høye kostnader ved å innføre funksjonelt og eventuelt selskapsmessig skille som et selskap med 5000 kunder. Denne effekten reduserer alene Varde Hartmarks kostnadsestimat med ca. 1,8 milliarder kroner, før justering for de enkelte kostnadsposter. Vår vurdering er at det er rimelig å anta at kostnadene er tilnærmet uavhengige av selskapsstørrelse.
  • I tillegg kommer effekten av at flere selskaper har gjort tiltak for å forberede seg på funksjonelt og/eller selskapsmessig skille og vil ha neglisjerbare merkostnader. Denne effekten er det ikke tatt eksplisitt hensyn til i vår analyse.

I tillegg har vi i notatet gjort overordnede vurderinger av det samlede potensialet for effektivisering av norsk nettvirksomhet med utgangspunkt i NVEs effektivitetsmålinger. Dersom alle nettselskaper blir like effektive som gjennomsnittet, tilsier det en kostnadsbesparelse for norske nettkunder på 4 milliarder i nåverdi over en tiårsperiode. Dersom alle blir like effektive som de beste, gir det besparelser i størrelsesorden 19 milliarder.

Notatet er utarbeidet som underlag til brev til Energi- og miljøkomiteen fra 11 nettselskaper.

Last ned notatet her:

THEMA Notat 2016-01 >> Kostnader ved funksjonelt og selskapsmessig skille

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049