Lokale fleksibilitetsmarkeder klare for å testes i praksis

13. februar 2018 | Nyheter

Enovas nye storskala demokonkurranse gir muligheter for nettselskaper og andre aktører til å teste ut løsninger for å utnytte lokal fleksibilitet. Men hvordan bør en pilot utformes for å bli vellykket? Det har THEMA utredet for Enova.

Enova offentliggjorde på Enova-konferansen 2018 planer for en pilot for lokale fleksibilitetsmarkeder, innrettet mot nettselskaper og ulike markedsaktører. Målet med konkurransen er tredelt:

  1. Demonstrere innovative modeller for effektiv ressursutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere, slik som el og varme, og integrasjon av energilagring (både batterier og termisk).
  2. Utprøve smarte løsninger som styrker utnyttelsen av eksisterende infrastruktur og lokal energiproduksjon.
  3. Utprøve nye markedsmodeller som stimulerer til økt utnyttelse av fleksibilitet, herunder fleksibilitetsmarkeder.

Konkurransen har blant annet bakgrunn i de betydelige investeringene i det norske strømnettet som er planlagt. En betydelig andel av disse gjennomføres for å håndtere flaskehalser. Lokale fleksibilitetsmarkeder, støttet av aggregatorer som samler tilbudet av fleksibilitet fra en gruppe aktører, kan redusere forbrukstoppene. Dermed kan en del av investeringene utsettes eller bli overflødige. Aggregering av forbrukeres tilbud øker sannsynligheten for at de kan tilby den fleksibiliteten som er nødvendig for at slike markeder skal kunne erstatte nettinvesteringer.

Utnyttelse av lokal fleksibilitet og markedsløsninger for dette hindres i dag av ulike barrierer. I en rapport THEMA har utarbeidet for Enova, argumenterer vi for at en riktig utformet storskala pilot er et godt egnet virkemiddel for å overkomme barrierene og dermed støtte etableringen av lokale fleksibilitetsmarkeder. Nøkkelen til å nå opp i Enova-konkurransen vil være å se ulike deler av verdikjeden i sammenheng, og koble sammen forskjellige aktører og utarbeide forslag som adresserer de viktigste barrierene.

Den viktigste problemstillingen en storskala pilot vil gi informasjon om, er hvorvidt lokal fleksibilitet kan bidra til lavere investeringer og bedre drift av nettet. Verdien av fleksibiliteten avhenger av at tilbud av og etterspørsel etter fleksibilitet henger godt sammen. Videre vil piloten bidra til samhandling. Det vil være utfordrende for én eller et fåtall aktører å etablere løsninger for en lokal markedsløsning alene. Dette skyldes både kompleksiteten i de avklaringene som må gjøres, og at det kreves en viss skala på tilbudssiden for at aggregatorer skal være aktuelle.

Enova forvalter også andre virkemidler som kan være støtte opp under pilotene. Virkemidler som øker tilbudet av fleksibilitet, vil øke verdien av lokale fleksibilitetsmarkeder. Eksempler på slike virkemidler er støtte som forbedrer kunnskapen om egen energibruk og gir bedre muligheter for styring av strømforbruket.

Med en riktig utformet pilot mener vi at resultatet avhenger av utlysningsprosessen for pilotprogrammet. Relevante resultater sikres blant annet gjennom god dialog med aktørene før utlysningen. Videre kan risikoen i en pilot reduseres ved at prosjektene deles inn i ulike faser. På denne måten får man mulighet til å avslutte prosjekter som ikke fører noe sted, etter hver fase. Dette reduserer risikoen både for Enova og for pilotdeltakerne.

Last ned rapporten her:

THEMA Rapport 2017-20 >> Aggregatorrollen, fleksibilitetsmarkeder og forretningsmodeller i energisystemet

Kontaktpersoner: Åsmund Jenssen og Kristine Fiksen

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049