Hvilke oppgaver og roller har TSO’er og DSO’er med hensyn til informasjonsutveksling?

14. oktober 2015 | Rapporter

Oppgavene og rollene for markedsaktører med hensyn til utveksling av informasjon i kraftmarkedet er i endring. I en ny rapport har THEMA kartlagt det regulatoriske rammeverket i de nordiske landene.

På oppdrag fra NordREG har THEMA kartlagt hvilke roller og ansvar TSO’er og DSO’er har med hensyn til utveksling av informasjon og tilgang til data i kraftmarkedet. Rapporten kartlegger det regulatoriske rammeverket for informasjonsutveksling i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, både primærlovgivning, forskrifter og bransjestandarder. Kartleggingen omfatter både den eksisterende lovgivningen og kravene i lover og forskrifter, samt endringsforslag som er fremmet av myndighetene i de ulike landene. Rapporten oppsummerer rettigheter og plikter for de viktigste markedsaktørene i forbindelse med informasjonsutveksling, herunder TSO’er, DSO’er, kraftleverandører, sluttbrukere, tredjeparter og datahuber.

Det er en klar trend i retning av mer sentraliserte modeller for informasjonsutvekslingen via såkalte datahuber. Selv om det både nå og i framtiden er DSO’ene som er ansvarlige for datainnsamling, vil sentraliserte plattformer legge til rette for informasjonsutveksling på en transparent og uavhengig måte. Danmark har allerede en operativ datahub. Norge er i ferd med å utvikle en plattform (Elhub), mens spørsmålet utredes i Finland og Sverige. For Island er spørsmålet mindre aktuelt som følge av begrenset markedsstørrelse og fravær av smarte målere.

Last ned rapporten her:

THEMA Report 2015-02 >> Mapping of TSO and DSO roles and responsibilities related to information exchange  

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049