Energi21s fjerde strategi for energiforsking er lansert

29. august 2018 | Nyheter

I sin fjerde strategi anbefaler Energi21 forsterket forskningsinnsats rettet mot seks fagområder som til sammen skal gjøre Norge bedre rustet på veien mot lavutslippssamfunnet. THEMA har bistått i prosessen. 

Energi21s fjerde strategi ble overlevert til Olje- og energidepartementet ved Olje- og energiminister Terje Søviknes 15. juni. Energi21 anbefaler i denne strategien en forsterket forskningsinnsats rettet mot følgende seks fagområder:

  • Digitaliserte og integrerte energisystemer
  • Klimavennlige energiteknologier til maritim transport.
  • Solkraft
  • Havvind
  • Vannkraft
  • Klimavennlig og energieffektiv industri inklusive CO2-håndtering.

Energi21 understreker også viktigheten av å videreutvikle en bred kunnskapsplattform innen energiforskningsområdet for å ta høyde for usikkerhet knyttet til fremtidens energisystem.

Energi21 er et uavhengig rådgivende strategiorgan opprettet av Olje- og energidepartementet i 2008. Energi21s hovedoppgave er å gi råd og anbefalinger for forskningsinnsatsen innen energiområdet. Rådene sammenstilles i en nasjonal strategi som revideres og oppdateres med 2-4 års mellomrom.

THEMA bistod Energi21 gjennom hele strategiprosessen som gikk mellom mars 2017 og juni 2018. Prosessen involverte nærmere 300 personer fra næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljøer og myndigheter, og hele bredden av fagområder innen energiområdet ble behandlet gjennom strategiske arbeidsmøter med aktørene. Strategien har også vært på offentlig høring. Den brede involveringen av aktører på tvers av fagområder og næringsliv, offentlige aktører og FoU-miljøer har gitt Energi21 et solid grunnlag for analyse og utarbeidelse av anbefalinger til endelig strategi.

I følge mandatet fra Olje- og energidepartementet skal Energi21 sine anbefalinger bidra til økt verdiskaping basert på nasjonale energiressurser, omlegging av energisystemet for økt energieffektivitet og lavere klimagassutslipp samt utvikling av internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Videre er klima- og energipolitikk, teknologiutvikling og digitalisering viktige drivere og trender som er premissgivende for Energi21-strategien. Forsyningssikkerhet og økonomiske hensyn er forutsetninger for utviklingen av fremtidens energisystem, og er førende for innsatsen innen energiforsking.

THEMA ønsker å gratulere Energi21 med en vellykket strategiprosess og en godt forankret strategi. Vi takker for et godt samarbeid med administrasjonen og styret i Energi21, samt alle andre aktører som har vært involvert i prosessen.

Les hele Energi21-strategien her:

Strategi 2018 >>

portrettbilde, forfatter

Håkon Taule
Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400