Bør utforming av effekttariffer til små kunder harmoniseres?

12. mai 2016 | Nyheter

Effektledd i nettleien er utformet svært ulike på tvers av nettselskapene. Det samme vil trolig skje med effektledd til små kunder dersom NVE ikke strammer inn mulighetene i forskriften

NVE kommer i disse dager med sin oppsummering av sin konsepthøring om effekttariffer. Selv om det er stor enighet i bransjen om at effekttariffer bør innføres, er det et spørsmål hvorvidt utformingen av effekttariffer bør gjøres på tilsvarende måte i alle nettselskaper.

Et uttalt mål fra NVE sin side er å snevre inn mulighetsrommet for utforming av tariffer. Dette er varslet i etterkant av konsepthøringen om effekttariffer som fant sted i 2015.

En slik innsnevring kan skje gjennom krav til hvilke tariffledd som skal inngå (eventuelt kriterier for når hvilke ledd skal inkluderes), hva som skal være avregningsgrunnlaget og hvordan de ulike leddene skal prises. Hvordan tariffene skal differensieres mellom ulike kunder og tidspunkt er også relevant.

Det er åpenbare fordeler ved økt harmonisering, særlig gjelder dette dersom man innfører en leverandørsentrisk modell der strømselskapene skal fakturere nettleien for sine kunder og dermed må kunne svare på spørsmål knyttet til nettleien. Det vil være svært vanskelig for dem dersom tariffen er ulikt utformet i ulike nettselskaper. En overgang til effekttariffer kan også være enklere for bransjen å forklare dersom prinsippene er like på tvers av nettselskaper.

Samtidig er det ikke åpenbart hva som er riktig utforming av en effekttariff, og nettselskapene har svært ulike oppfatninger om dette. Det kan være interessant å teste ut noen ulike konsepter for tariffene inntil man har fått mer erfaring med både tariffer og har tilgang på data fra noen år med AMS målinger. Det vil gi grunnlaget for å harmonisere effekttariffer basert på mer kunnskap enn det bransjen sitter på nå.

Last ned notatet her: 

THEMA Notat 2016-02 >> Harmonisering av effekttariffer

portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen
Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810