Beskatning av kraftproduksjon påvirker investeringer og verdifordeling

10. oktober 2017 | Nyheter

Beskatningen av kraftproduksjon er kompleks, og selv små endringer kan ha store konsekvenser, spesielt for vannkraften. De siste årene har THEMA bl.a. utredet betydningen av skattesystemet, avskrivningsregler og eiendomsskatt.

THEMA har de siste årene utredet ulike problemstillinger knyttet til rammevilkår for kraftproduksjon med vekt på skattesystemet og de konsesjonsbaserte ordningene, blant annet for Energi Norge, Kraftfylka, Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet:

  • Hvordan påvirker skattesystemet incentivene til å investere i ulike typer kraftproduksjon?
  • Hva blir konsekvensene av å endre avskrivningsreglene for vindkraft?
  • Hvordan kan parameterne i eiendomsskatten for vannkraft utformes?
  • Hva er de samlede fordelingsvirkningene av skattesystemet for vannkraft?

Les mer her:

THEMA Rapport 2015-17 >> Vannkraftinvesteringer og skatt

THEMA Rapport 2016-18 >> Fylkeskommunale inntekter fra vannkraft

THEMA Rapport 2017-03 >> Kapitaliseringsrenten i formuesverdiberegningen

Konsekvenser av endrede avskrivningsregler for vindkraft >>

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049