portrettbilde, forfatter

Håkon Taule

Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400

Håkon Taule har mer enn 20 års erfaring fra konsulentbransjen. Før han var med på å starte THEMA i 2010, har han arbeidet i Price Waterhouse/IKO, Innovation Strategic Consulting og ECON. Håkon jobber med brede omverdensanalyser, scenarier og strategisk rådgivning for eiere, selskapsstyrer og med ledergrupper på konsern- og forretningsområdenivå. Han har arbeidet med prosjekter for en rekke bransjer, men i de senere årene spesielt med problemstillinger knyttet til kraftbransjen i Nord-Europa for både myndigheter og selskaper. Hans spesialområder omfatter energipolitikk, scenarioanalyser, eier-, konsern- og forretningsstrategi, organisasjons- og forretningsutvikling, restrukturering og corporate governance.

Håkon er utdannet MSc i International Business and Economics fra Copenhagen Business School og HEC, Paris.

Høyspentmaster på gul åker

På nett med framtida - Region midt »

Den viktigste utfordringen i kraftsystemet er knyttet til kraftunderskuddet i regionen, da spesielt i Møre og Romsdal. Kraftunderskuddet innenfor flaskehalsene har vært opp til 8 TWh de siste årene. Det er begrenset potensial for ny vannkraft i regionen, og ingen utsikter til å øke magasinkapasiteten.

Høyspentmaster på gul åker

På nett med framtida - Region nord »

De nordligste områdene, Lofoten og Vesterålen, Troms og Finnmark, har redusert forsyningssikkerhet på vinterstid med dagens forbruk. Området er sårbart for feil i sentralnettet til tross for utstrakt bruk av systemvern. I Nordland er det kraftoverskudd hele året, og nettkapasiteten begrensende for hvor mye ny kraft som kan bygges ut i fylket.

Høyspentmaster på gul åker

På nett med framtida »

Norge står foran et tiår med store investeringer i kraftsystemet. Kraftnettet er en kritisk infrastruktur for all økonomisk aktivitet. Hvorfor og hvordan vi bygger ut kraftnettet, er derfor viktig for velstands- og velferdsutviklingen i det norske samfunnet.

Himmel med skyer

De vanskelige eierutfordringene »

Kraftbransjen står nå foran en fase med store investeringer, der en stor andel må gjennomføres for å opprettholde forsyningssikkerheten. Eier får dermed en utfordring med å sikre tilstrekkelig kapital i selskapene.

Steiner i en elv

Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020 »

På oppdrag fra Agder Energi, BKK, Lyse, Statkraft og Vattenfall har THEMA Consulting Group utarbeidet rapporten “Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020”.

For store oppgaver, for lite penger i kraftbransjen? »

På oppdrag fra Agder Energi har vi estimert investeringsoppgaven i de sørligste fylkene, og vurdert utfordringer knyttet til kapital, kompetanse og koordinering. Et viktig spørsmål er om restrukturering kan bidra til å løse investeringsutfordringen i kraftbransjen.

Penn og statisitikk

Felles norsk-svensk elsertifikatmarked – hva så? »

Vi er kommet nærmere en realisering av et felles marked for grønne sertifikater, såkalte Elsertifikater, med Sverige. Etter planen skal ordningen innføres fra 1. januar 2012 og til sammen utløse investeringer i 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon fra 2012 til 2020. Det er ikke nødvendigvis 26,4 TWh mer enn vi (og svenskene) ellers ville fått. […]

Himmel med skyer

Hva betyr klimapolitikken for din verdiskaping? »

TCG Insight er et kortfattet notat som behandler aktuelle problemstillinger for kraftsektoren. TCG Insight er rettet mot beslutningstakere i kraftselskaper, kraftintensiv industri og ulike myndighetsorganer i de nordiske landene.

Scenariostudie om utviklingen av det nordiske kraftmarkedet fram mot 2030 »

THEMA Consulting Group og Econ Pöyry har gjennomført en omfattende scenariostudie vedrørende utviklingen av det nordiske kraftmarkedet frem mot 2030.