portrettbilde, forfatter

Håkon Taule

Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400

Håkon Taule har mer enn 20 års erfaring fra konsulentbransjen. Før han var med på å starte THEMA i 2010, har han arbeidet i Price Waterhouse/IKO, Innovation Strategic Consulting og ECON. Håkon jobber med brede omverdensanalyser, scenarier og strategisk rådgivning for eiere, selskapsstyrer og med ledergrupper på konsern- og forretningsområdenivå. Han har arbeidet med prosjekter for en rekke bransjer, men i de senere årene spesielt med problemstillinger knyttet til kraftbransjen i Nord-Europa for både myndigheter og selskaper. Hans spesialområder omfatter energipolitikk, scenarioanalyser, eier-, konsern- og forretningsstrategi, organisasjons- og forretningsutvikling, restrukturering og corporate governance.

Håkon er utdannet MSc i International Business and Economics fra Copenhagen Business School og HEC, Paris.

Energi21s fjerde strategi for energiforsking er lansert »

I sin fjerde strategi anbefaler Energi21 forsterket forskningsinnsats rettet mot seks fagområder som til sammen skal gjøre Norge bedre rustet på veien mot lavutslippssamfunnet. THEMA har bistått i prosessen. 

Vil vannkraften få konkurranse som leverandør av fleksibilitet? »

Evne til å levere fleksibilitet er viktig for å løse mange utfordringer i fremtidens energisystem. Fleksibilitet i kraftsammenheng er et samlebegrep som kan knyttes til svært ulike behov. Mange teknologier med svært ulike egenskaper kan bidra til å dekke forskjellige fleksibilitetsbehov.

Næringsutvikling og fremtidens mobilitet

Vil blockchain gi et radikalt teknologisjokk for kraftbransjen? »

Det er stor oppmerksomhet omkring Blockchain-teknologier for tiden, også i kraftbransjen. Teknologiene kan bidra til å senke transaksjonskostnader. Bruksområdene i kraftbransjen er i prinsippet mange, f.eks. når det gjelder å inngå bilaterale handler. Potensialet er likevel svært usikkert, og det beste rådet er å engasjere seg for å forstå utviklingen.

Vellykket prøveordning ga økt tilbud av reserver fra fleksibelt forbruk »

Statnett viderefører i vinter prøveordningen for deltagelse av aggregert fleksibelt forbruk i reservemarkedene i NO1. THEMAs evaluering av fjorårets ordning viste at erfaringene var positive og bidro til å øke tilgangen på reserver fra fleksibelt forbruk.

THEMA@Europower: Må kutte i investeringsplanene »

Fra Europower 01.06.16: Kraftbransjen får en stadig dårligere kontantstrøm samtidig som investeringsplanene øker sterkt i årene som kommer. Bransjen må realitetsorientere og senke investeringsambisjonene.

Ringvirkninger av investeringer i kraftnettet »

I en tid med redusert aktivitet og nedbemanning i andre næringer øker aktivitetene i kraftselskapene. I tillegg til at selskapene bygger ut ny kraftproduksjon, skal kraftselskapene investere historisk mye i nettet de neste ti årene. 

THEMA@Europower: Statnett-investeringer gir 28.000 årsverk »

Fra Europower 03.11.15: En rapport fra Thema Consulting Group viser at Statnetts planlagte investeringsløft for strømnettet frem til 2025 kan skape nesten 28 000 årsverk i Norge. Det var noe av det konsernsjef Auke Lont løftet frem under åpningen av Statnetts høstkonferanse 3.nov.2015

Høyspentmaster på gul åker

På nett med framtida - Region sør »

De største investeringsplanene i Region sør er et resultat av at regionen i stor grad påvirkes av kraftsituasjonen i de tilliggende regionene, og at det er mye transitt av kraft igjennom regionen fra vest til øst. I tillegg er det fire mellomlandsforbindelser mot Danmark og Nederland fra Region sør, noe som gir flaskehalser både mot […]

Høyspentmaster på gul åker

På nett med framtida - Region Vest »

Behovene for nettutbygging på Vestlandet er i hovedsak knyttet til følgende områder: Svak for-syningssikkerhet, sterk befolkningsvekst i byområdene, utbygging av ny fornybar kraft i regionen, utviklingen i industri og petroleumsvirksomheter og alder på eksisterende nettanlegg.

Høyspentmaster på gul åker

På nett med fratmida - Region øst »

Region øst er samlet sett en region med kraftunderskudd, og det største underskuddet er i de mest folkerike områdene ved Oslofjorden. Videre er kraftnettet i regionen gjennomgående av en høy alder, og tiltak må settes i verk for å opprettholde kapasisteten.