portrettbilde, forfatter

Eivind Magnus

Seniorpartner
eivind.magnus@thema.no
+47 908 88 339

Eivind Magnus har over 30 års erfaring med energi- og miljøøkonomi, energipolitikk og analyse. I den første delen av sin karriere arbeidet Eivind med prosjekter rettet mot liberalisering av kraftmarkedet, makroøkonomi, energiøkonomi samt forretnings- og prosjektutvikling. Før Eivind var med på å starte THEMA i 2010, sto han i bresjen for utviklingen av ECON’s aktiviteter innen kraft og petroleum som direktør for kraftgruppen, petroleumsgruppen og som områdedirektør for energi. Eivind har særlig arbeidet med samfunnsøkonomiske, finansielle og strategiske spørsmål knyttet til utviklingen av energisektoren i Norge. Hans spesialområder omfatter energi- og miljøpolitikk, næringsøkonomiske analyser, markedsanalyse, økonomisk regulering og petroleumsøkonomi.

Eivind er siviløkonom og cand. oecon. med eksamen fra høyere avdeling (samfunnsøkonomi) ved Norges Handelshøyskole.

Produktivitetsvekst gjennom strukturendringer »

Produktivitetskommisjonen har lagt fram sin andre rapport for Finansdepartementet. I likhet med mange av våre handelspartnere har produktivitetsveksten i Norge falt markert det siste tiåret, sammenlignet med tidligere tiårsperioder. Reformer er nødvendig for å videreutvikle vår velstand og for at Norge skal kunne møte fremtidens utfordringer på en god måte.

Veien til et grønt skifte for tunge kjøretøy »

THEMA har utvidet sitt arbeidsfelt og har blant annet nylig kartlagt hva som skal til for å fremme en overgang til mer miljøvennlige lastebiler og busser for Klima- og miljødepartementet.

Miljøvennlig buss

Insentiver for miljøvennlige busser og lastebiler »

THEMA har utarbeidet rapporten «Insentiver for miljøvennlige busser og lastebiler» på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Båt på vann

Konsekvenser av svoveldirektivet »

Svoveldirektivet vedtatt av EU i 2012 innebærer en betydelig skjerping av utslippskravene innenfor det såkalte SECA-området, som omfatter den britiske kanalen, Nordsjøen og Østersjøen.

Penn og statisitikk

Småkraft fra 2004-2009 inn i elsertifikatordningen? »

På oppdrag fra Småkraftforeninga har THEMA sett på mulighetene for og implikasjonene av å inkludere småkraft bygget ut mellom 2004 og 2009 i elsertifikatordningen.

Elektrisitet som framtidens energibærer »

På oppdrag fra Elektroforum har vi analysert elektrisitetens rolle i et framtidig, bærekraftig energisystem og hvilken verdiskaping dette kan gi for de elektrotekniske næringene i Norge.

Framtiden er elektrisk »

Behovet for å løse klimautfordringene skaper muligheter for nye markeder og vekst i eksisterende markeder. Vi har anslått at den økte betydningen av elektrisitet i det norske energisystemet kan gi grunnlag for en økt årlig verdiskaping som tilsvarer en økning på nivå med dagens verdiskaping i kraftsektoren.

Høyspentmaster på gul åker

Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor »

THEMA har i samarbeid med Carbon Limits utarbeidet en rapport for OED som drøfter hvordan dyptgripende klimapolitikk kan påvirke kraftsektoren i Norge.

Grønt gress og blå himmel

Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor »

T-CG Insight 2012-2 oppsummerer Carbon Limits og THEMA-rapport R-2011-13 “Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor». Hovedproblemstillingen er hvordan dyptgripende klimapolitikk kan påvirke verdiskapingen i den norske energisektoren i et langsiktig perspektiv fram til 2050. Med dyptgripende klimapolitikk mener vi en politikk som realiserer målene for kutt i utslipp av klimagasser, som det er internasjonal […]

Solcellepanel

Studie “Renewables and Emissions” for Miljøverndepartementet »

THEMA Consutling Group har sammen med Vivideconomics Ltd gjennomført en studie for Miljøverndepartementet.