portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk

Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117

Berit Tennbakk begynte som partner i THEMA Consulting Group i 2010. Hun er ekspert i samfunnsøkonomisk analyse, generell energimarkedsanalyse og i analyser av kraftmarkedet spesielt. I den senere tiden har hun blant annet arbeidet med analyser av kapasitetsmekanismer, forsyningssikkerhet, energieffektivisering, og EUs marked for CO2-kvoter (EU ETS). Berit har over 20 års erfaring med energimarkedsanalyser fra Econ Pöyry og ECON Analyse, Statoil og SNF (NHH). Karrieren startet på slutten av 80-tallet med prosjektet som la grunnlaget for dereguleringen av det norske kraftmarkedet i 1991. Berit har gjennomført og ledet prosjekter for myndigheter, interesseorganisasjoner, energiselskaper og systemoperatører i Norden og Europa, og hatt en rekke lederoppgaver i sin karriere. Hennes spesialområder omfatter samfunnsøkonomiske analyser av rammebetingelser og politikk, herunder klimapolitikk og støtteordninger for fornybar energi og energieffektivisering; utforming av virkemidler, markedsdesign og reguleringer; scenarioanalyser og markedsanalyser av kraftmarkedet, sertifikatmarkedet og kvotemarkedet; samt analyser av kull- og gassmarkedene.

Berit har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen med spesialisering innenfor spillteori og næringsøkonomi.

Kan et marked for lokal fleksibilitet gi lavere nettinvesteringer? »

Nettselskapene står overfor betydelige investeringer. Økt lokal fleksibilitet fra nettkundene kan redusere investeringsbehovet. Spørsmålet er om lokal fleksibilitet kan stimuleres gjennom en markedsløsning. 

THEMA bistår EU-kommisjonens arbeid med markedsdesign »

Innføringen av EUs Energiunion er et prioritert politikkområde for den sittende Europakommisjonen. I løpet av året skal EU-kommisjonen legge fram forslag til forbedringer i kraftmarkedets markedsdesign, dvs. utformingen og reguleringen av kraftmarkedet. THEMA leder et av prosjektene som skal bistå kommisjonen i dette arbeidet. 

Forslag til ny vurdering av KILE-satser for husholdningene »

For å gi incentiver til et fornuftig nivå på leveringssikkerheten, blir nettselskapene straffet økonomisk når det oppstår avbrudd. Straffen er basert på den estimerte kostnaden som avbruddet påfører de berørte nettkundene, de såkalte KILE-satsene. 

EU financial regulations affect fewer than anticipated »

European legislation to counter risks in the financial sector is spilling over to energy derivative trading.

master kabler vindmøller

THEMA@Montel: Nordics should avoid transmission derivatives »

Fra Montel 09.12.15: The Nordic power market should avoid introducing financial transmission rights to hedge against internal price differences because they would undermine market liquidity of forward contracts linked to the system price, according to consultancy groups Thema and Hagman.

Høyspentmaster på gul åker

Har vi tilstrekkelig forsyningssikkerhet i det nordiske kraftmarkedet? »

Økningen i uregelmessig fornybar produksjon og redusert lønnsomhet for konvensjonelle kraftverk gir økende bekymring for forsyningssikkerheten i kraftmarkedet. Selv om det nordiske markedet er både velfungerende og godt integrert, viser en ny THEMA-rapport at en rekke tiltak kan øke lønnsomheten for pålitelig og fleksibel effektkapasitet, og dermed styrke forsyningssikkerheten på lang sikt.

Berit Tennbakk

Klimakutt hjemme eller ute? »

Hvilken fleksibilitet i klimapolitikken får Norge når vi nå skal samarbeide nærmere med EU også i sektorer utenfor kvotemarkedet?

Høyspentmaster på gul åker

Har vi tilstrekkelig forsyningssikkerhet i det nordiske kraftmarkedet? »

Økt fornybarproduksjon og redusert kjernekraftkapasitet kan utfordre forsyningssikkerheten i det nordiske kraftmarkedet framover. Det debatteres stadig om vi har det riktige markedsdesignet, eller om vi har behov for kapasitetsmekanismer. En ny THEMA-rapport viser at en rekke forbedringer av dagens markedsdesign kan øke lønnsomheten for pålitelig og fleksibel effektkapasitet, og dermed styrke forsyningssikkerheten på lang sikt. […]

Logo Thema, placeholder

THEMA på Montel’s Nordic Energy Days »

Justin Wolst presenter “MIFID II and EMIR: Do’s and don’ts for Nordic energy players” på Montels Nordic Energy Days, 26-27 august 2015.

Fargerike grafer og penn

Hvilke strategier følger aktørene i elsertifikatmarkedet? »

Det svensk-norske elsertifikatmarkedet har så langt lykkes i å generere nye investeringer i fornybar kraft. Samtidig er det utfordrende å forstå prisutviklingen på kort sikt og stor usikkerhet om den framtidige utviklingen i markedet. Strategiene og handlingsrommet til aktørene kan være avgjørende for hvordan investeringer og priser i elsertifikatmarkedet utvikler seg.