portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk

Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117

Berit Tennbakk begynte som partner i THEMA Consulting Group i 2010. Hun er ekspert i samfunnsøkonomisk analyse, generell energimarkedsanalyse og i analyser av kraftmarkedet spesielt. I den senere tiden har hun blant annet arbeidet med analyser av kapasitetsmekanismer, forsyningssikkerhet, energieffektivisering, og EUs marked for CO2-kvoter (EU ETS). Berit har over 20 års erfaring med energimarkedsanalyser fra Econ Pöyry og ECON Analyse, Statoil og SNF (NHH). Karrieren startet på slutten av 80-tallet med prosjektet som la grunnlaget for dereguleringen av det norske kraftmarkedet i 1991. Berit har gjennomført og ledet prosjekter for myndigheter, interesseorganisasjoner, energiselskaper og systemoperatører i Norden og Europa, og hatt en rekke lederoppgaver i sin karriere. Hennes spesialområder omfatter samfunnsøkonomiske analyser av rammebetingelser og politikk, herunder klimapolitikk og støtteordninger for fornybar energi og energieffektivisering; utforming av virkemidler, markedsdesign og reguleringer; scenarioanalyser og markedsanalyser av kraftmarkedet, sertifikatmarkedet og kvotemarkedet; samt analyser av kull- og gassmarkedene.

Berit har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen med spesialisering innenfor spillteori og næringsøkonomi.

Dagens Industri Conference

Møt THEMA på DIs energikonferanse i Stockholm 22. mai »

Hvordan ser framtidens energibusiness ut? Det er tema for Dagens Industris energikonferanse som arrangeres i Stockholm 22. mai. THEMA deltar i år med egen stand på konferansen.

master kabler vindmøller

Hvorfor markedet er bra – og ACERs rolle »

Diskusjonen om Norge og ACER går høyt i disse dager, og kan føre til at Norge ikke slutter seg til EUs 3. energimarkedspakke. I så fall kan vi komme til å stå utenfor rammene for et velfungerende kraft- og energimarked i EU. I denne sammenhengen kan det være på sin plass å minne om hva […]

Illustrasjonbilder kraft Norge. Fribruk til Thema Consulting Group.

Sikker strømforsyning høyt verdsatt av husholdningene »

Husholdningenes verdsetting av sikker strømforsyning øker. Det betyr at nettselskapene bør betale mer ved avbrudd. Kundenes betalingsvilje for å unngå avbrudd er en viktig størrelse i reguleringen av nettselskapene og bidrar til å sikre at strømnettet er tilstrekkelig robust.

Vindmøller

Nytt prosjekt: Hvordan utvikle offshore vindkraft i Østersjøen? »

Utviklingen av offshore vindkraft i Østersjøområdet er beskjeden i forhold til potensialet. Et nytt prosjekt for EU-kommisjonen skal avdekke barrierer og foreslå et regionalt veikart for å styrke samarbeidet om kostnadseffektiv utbygging av offshore vindkraft.

Må nesten nullenergibygg ha lokal energiproduksjon? »

Bygningsenergidirektivet krever at nye bygg skal være nesten nullenergibygg fra 2020. Byggene skal i stor grad forsynes med fornybar energi, gjerne produsert lokalt. Betyr det at alle fremtidens bygg må ha, eller legges til rette for, lokal energiforsyning? 

Om priseffekter av utenlandskabler »

I DN 16. februar påstår Hogne Hongset at THEMA underslår priseffektene av nye kraftkabler og at vi tilpasser resultatene av analysene våre til oppdragsgivers behov. Vi tilbakeviser dette i et innlegg i DN i dag. Les et litt lengre svar på Hongsets påstander.

Er det på tide å fase ut subsidier til moden fornybar kraftproduksjon? »

Subsidier til fornybar kraftproduksjon skal redusere kostnadene og gjøre nye teknologier konkurransedyktige i markedet. Mange hevder nå at vindkraft og solkraft er modne teknologier. Betyr det at det er på tide å slutte å subsidiere sol og vind?

Rapport for EU-kommisjonen: Felles rammer for kapasitetsmekanismer »

Nasjonale kapasitetsmekanismer kan undergrave handel og effektiv ressursutnyttelse i det indre markedet. Kan det utformes felles rammer som legger bedre til rette for effektiv utenlandsk deltakelse? Rapporten er underlag til EUs vinterpakke. 

Opprinnelsesgarantier

Elsertifikatsystemet svekker biovarmens konkurranseposisjon »

Fornybar kraftproduksjon og produksjon av fornybar varme er omfattet av virkemidler som bygger på helt ulike prinsipper. Spørsmålet er om de samlede rammebetingelsene påvirker konkurranseforholdene på en uheldig måte. Vår analyse viser at elsertifikatordningen har en utilsiktet negativ virkning på incentivene til å investere i biovarmeanlegg.

Opprinnelsesgarantier

Elsertifikatordningen svekker incentivene til å investere i bioenergi »

Elsertifikatsystemet skjermer investorene i vind og vann mot fallende kraftpriser. Varmeproduksjon basert på bioenergi skjermes derimot ikke. Det har svekket incentivene for å bygge biobasert fjernvarme i Norge.