portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen

Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049

Åsmund Jenssen har 18 års erfaring fra rådgivning og utredning i THEMA og ECON/Econ Pöyry. Han arbeider særlig med markedsdesign og regulering i det nordiske kraftmarkedet, herunder nettregulering, tariffering, kraftverksbeskatning og støtteordninger for fornybar energi. I tillegg har han arbeidet mye med verdivurderinger av kraftproduksjon og nettvirksomhet, og har bistått med rådgivning og due diligence i flere transaksjoner i den nordiske energisektoren i de senere årene. Han har også erfaring fra andre deler av energisektoren, spesielt petroleum og fjernvarme. Hans spesialområder omfatter markedsdesign, nettregulering, tariffering, skatt, investeringsanalyser, verdivurderinger, nytte-kostnadsanalyse.

Åsmund er utdannet samfunnsøkonom (cand.oecon.) fra Universitetet i Oslo 1997 og har i tillegg studert statsvitenskap og filosofi.

THEMA@Europower: Thema-rapport avdekker vindskjeve avskrivninger »

Fra Europower: Forslaget til nye avskrivningsregler er i stor grad basert på dokumentasjon fra Thema Consulting. Nå viser en ny Thema-rapport at forslaget fra Finansdepartementet kan gi vindskjeve avskrivninger.

Penn og statisitikk

Sertifikat og skatt - oppdatering »

På oppdrag fra Energi Norge har THEMA oppdatert tidligere analyser fra 2012 om konsekvensene av ulike skattemessige rammevilkår for det norsk-svenske sertifikatmarkedet.

Tid for omstrukturering »

Organiseringen av den norske nettvirksomheten har kommet på den politiske dagsordenen.

Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak »

På oppdrag fra Energi Norge har THEMA utarbeidet en rapport der den risikofrie renten og samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike modeller for normert risikofri rente og friinntektsrente vurderes. Les mer om dette og last ned rapporten her: Energi Norge sine hjemmesider >>

Ekspertgruppe for langsiktig utvikling i strømnettet »

Olje- og energidepartementet har nedsatt en ekspertgruppe for å gå gjennom den langsiktige utviklingen av strømnettet i Norge. THEMA har fått i oppdrag å bistå departementet i sekretariatsarbeidet.

Offshore vindprosjekt som joint projects »

THEMA har utarbeidet rapporten “Offshore wind farms as joint projects” på oppdrag fra den nordiske arbeidsgruppen for fornybar energi (AGFE) under Nordisk Ministerråd.

Offshore vindprosjekt som joint projects »

THEMA har utarbeidet rapporten “Offshore wind farms as joint projects” på oppdrag fra den nordiske arbeidsgruppen for fornybar energi (AGFE) under Nordisk Ministerråd.

Skattemessige avskrivinger for kraftproduksjon »

På oppdrag fra Energi Norge har THEMA kartlagt skattereglene for fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige og analysert konsekvensene for investeringsincentivene.

Det svenske skatteparadiset »

Det norsk-svenske elsertifikatsystemet er ment å sikre at de mest kostnadseffektive fornybarprosjektene bygges ut, men skatteforskjeller mellom Norge og Sverige kan være til hinder for at systemet fungerer som planlagt.

Kriterier for sentralnettsinvesteringer »

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har vi kartlagt hvordan investeringer i sentralnettet blir besluttet i ulike land. Erfaringsmessig kan beslutningsprosessene være tidkrevende og kompliserte, både i Norge og andre land.